Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Behandelroutes

De patiënten van de Van der Hoeven Kliniek doorlopen verschillende routes binnen hun behandeling. Dit heeft te maken met onder andere de maatregel waarmee zij gedwongen opgenomen zijn. Denk hierbij aan een zorgmachtiging, tbs met dwangverpleging of andere forensische zorgtitels.  De geschetste routes geven een indicatie van een route die een patiënt zou kunnen doorlopen. Belangrijk om te realiseren is dat iedere patiënt zijn of haar eigen route doorloopt.

Tbs
Tbs
Zorgmachtiging
Longcare
Klinische Kortdurende Behandeling
Plegen van delict, aanhouding, onderzoek en rechtszaak
1

Stap 1

Delict

Iemand pleegt een delict waar ten minste vier jaar gevangenis straf op staat. 

2

Stap 2

Arrestatie en hechtenis

De persoon in kwestie wordt gearresteerd en komt in hechtenis. Hij gaat naar Huis van Bewaring. De rechter vermoedt dat hij niet volledig toerekeningsvatbaar was. 

3

Stap 3

Pieter Baan Centrum

In het Pieter Baan Centrum wordt iemand onderzocht of er psychisch iets aan de hand is.  Het Pieter Baan Centrum geeft hierover advies aan de rechter. 

4

Stap 4

Rechtszaak

De zaak komt voor de rechter. De rechter legt een straf op, op basis van het delict en het advies van het Pieter Baan Centrum.

Straf
5

Stap 5

Gevangenisstraf

Tenzij iemand volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard, gaat hij eerst naar de gevangenis om zijn gevangenisstraf uit te zitten. 

6

Stap 6

Aanmelding tbs-kliniek

Zodra de straf richting het einde loopt, meldt de plaatsingscommissie van DJI de persoon aan bij de kliniek voor de tbs-behandeling. Hierbij wordt rekening gehouden dat de persoon niet in de omgeving van het delict en/of slachtoffers terechtkomt.

7

Stap 7

Intake

Een hoofd behandeling van de kliniek gaat naar de toekomstig patiënt toe voor een intake.  Hierbij wordt gekeken of er aanvullende diagnostiek moet worden gevoerd, en op wat voor afdeling iemand geplaatst kan worden. 

8

Stap 8

Kennismaking

Een groepsleider en patiënt van de kliniek gaan naar de patient toe om kennis te maken voordat hij in de kliniek komt. 

Opname kliniek
9

Stap 9

Dag van opname

Op de eerste dag in de kliniek, wordt de patiënt rondgeleid door de kliniek en wordt er kennisgemaakt met de medewerkers en andere patiënten.

10

Stap 10

Dagprogramma

Het dagprogramma van de patiënt wordt opgesteld. Dit kan bestaan uit therapie, werk, sport, creatieve vakken en onderwijs. Al deze facetten gezamenlijk vormen de behandeling van de patiënt.

11

Stap 11

Medicatie

Zodra het nodig wordt geacht, kan een psychiater medicatie voorschrijven voor de patiënt.

12

Stap 12

Netwerk

De forensisch netwerkbegeleider neemt contact op met de patiënt wie hij allemaal op bezoek wil hebben, met als doel het opbouwen van een prosociaal netwerk. Daarna worden deze personen gescreend om te zien of het vertrouwde personen zijn.

Behandeling
13

Stap 13

Diagnostiekbespreking

Na drie maanden vindt er een diagnostiekbespreking plaats. Hierbij wordt ook een risicotaxatie afgenomen.

14

Stap 14

Positief levensplan

Er wordt een positief levensplan opgesteld. Dit plan wordt besproken met het behandelteam en de patiënt en omvat alle facetten van hoe iemand een fijn en stabiel leven kan opbouwen.

15

Stap 15

Risicotaxatie

Minstens een keer per jaar wordt er een risicotaxatie afgenomen. Deze valt vaak samen met andere stappen, zoals de diagnostiekbespreking, het opbouwen van verlof of de verlengingszitting.

16

Stap 16

Verlengingszitting

Na twee jaar vindt voor de eerste keer de verlengingszitting plaats. Hier doet de rechter uitspraak over verlenging van de tbs-maatregel op basis van de vorderingen in de behandeling van de patiënt.

Daarna wisselt op basis van de uitspraak van de rechter wanneer de volgende verlengingszitting plaatsvindt.
Er wordt een verlengingsadvies geschreven door de kliniek. 

17

Stap 17

Evaluatie

Gedurende het verblijf in de kliniek, vindt er om de drie maanden een evaluatie plaats. Er wordt hierbij gekeken naar het behandelplan en de stappen die de patiënt hierin maakt. Zodra het veilig wordt geacht, kan er naar verlof worden toegewerkt.

Verlof
18

Stap 18

Dubbel beveiligd verlof

De patiënt mag voor het eerst op verlof, om bijvoorbeeld een boodschap te doen. Er gaat vanuit Justitie een beveiliger, en vanuit de kliniek een medewerker mee op verlof met de patiënt.

19

Stap 19

Dubbel begeleid verlof

De patiënt mag naar buiten de kliniek om bijvoorbeeld een boodschap te doen. Er gaan twee medewerkers vanuit de kliniek mee.

20

Stap 20

Enkel begeleid verlof

Er gaat een medewerkers vanuit de kliniek mee met de patiënt mee op verlof. Bijvoorbeeld om een boodschap te doen of om bij iemand op bezoek te gaan.

21

Stap 21

Onbegeleid verlof

De patiënt mag zelf op verlof. Zodra onbegeleid verlof begint, kan de patiënt ook op zoek gaan naar een bijbaan, hobby activiteiten en ontspanning.

Transmuraal wonen
22

Stap 22

Transmuraal wonen

De patiënt woont in een woning van de kliniek, buiten de kliniek.  Er is hierbij wel begeleiding vanuit de kliniek aanwezig. 
De patiënt kan nu een fulltime baan zoeken.

Einde behandeling
23

Stap 23

Proefverlof of voorwaardige beëindiging

Er blijft contact met de patiënt, maar hij woont niet meer in de kliniek.

  • Bij een proefverlof valt iemand onder de verantwoordelijkheid van de kliniek, maar staat onder toezicht van de reclassering. Mocht er iets aan de hand zijn, wordt iemand terug  opgenomen in de kliniek.
  • Bij een voorwaardelijke beëindiging valt de patiënt onder de verantwoordelijkheid en toezicht van de Reclassering. Als er iets misgaat, moet de zaak weer langs de officier van Justitie 
Oplegging zorgmachtiging
1

Stap 1

Oplegging zorgmachtiging

In het geval dat iemand een gevaar voor zichzelf of voor anderen is, kan bijvoorbeeld een zorgaanbieder of gemeente een verzoek om een zorgmachtiging indienen. Dit verzoek komt terecht bij de officier van justitie. De officier van justitie bekijkt de aanvraag en beslist of hij een verzoek voor een zorgmachtiging indient bij de rechter.

Vervolgens bepaalt de rechter of er een zorgmachtiging wordt afgegeven. Tijdens de aanvraag voor een zorgmachtiging kan de persoon al (vrijwillig of met een crisisopname) in een instelling verblijven. Het kan ook zijn dat hij bij familie of vrienden woont, zelfstandig woont of dakloos is.

Aanmelding kliniek
2

Stap 2

Aanmelding kliniek

De patiënt wordt voor een opname bij de kliniek aangemeld door de instelling waar hij nu verblijft of contact mee heeft. In de meeste gevallen zijn dit reguliere ggz-instellingen.

3

Stap 3

Intake

Er vindt een intake plaats op de locatie waar de patiënt verblijft. Hier gaat een medewerker van de kliniek heen om de patiënt te spreken. Daarnaast wordt er ook gesproken met de betrokken behandelaren en de verwijzer.

4

Stap 4

Intake-overleg

Binnen de kliniek vindt er een intake-overleg plaats, waar het intakeverslag besproken wordt. Er wordt bekeken of er indicaties zijn om iemand op te nemen en wat de doelen daarbij zijn. Als de indicaties toereikend zijn, wordt er overlegd voor welke afdeling iemand wordt geïndiceerd.

5

Stap 5

Wachtlijst

Als er is besloten dat iemand in behandeling komt, wordt deze persoon op de wachtlijst geplaatst. 

Opname kliniek
6

Stap 6

Voorbereidend gesprek

Zodra iemand opgenomen kan worden, worden de behandelaren geïnformeerd en wordt er (telefonisch) contact opgenomen met de patiënt door iemand van het behandelteam. Het doel van dit gesprek is om te horen hoe het met iemand gaat en om uit te leggen wat iemand kan verwachten van de opname en de eerste periode in de kliniek. 

7

Stap 7

Dag van opname

Er wordt veel aandacht besteed aan het welkom heten van de patiënt. De betrokken behandelaren proberen aanwezig te zijn om kennis te maken. De patiënt kan dan rustig gaan wennen en krijgt als dat passend is een rondleiding door de kliniek. Er vindt hierbij ook een opnamegesprek plaats, zodat de patiënt weet wat hij kan verwachten. 

8

Stap 8

Kamerprogramma

De eerste paar dagen van het verblijf, wordt de patiënt afhankelijk van zijn toestand begeleid meegenomen over de afdeling en door de kliniek. Daarnaast krijgt hij een kamerprogramma. Dit is een gestructureerd programma waarbij de patiënt alleen op vaste momenten van zijn of haar kamer komt. Op basis van het gedrag en het toestandsbeeld van de patiënt wordt er gekeken naar het uitbreiden van vrijheden.

Behandeling
9

Stap 9

Behandelplan

Vrij snel na de opname wordt er een eerste behandelplan opgesteld. Hierin staat voornamelijk de reden van opname, en als het bekend is informatie over eerdere behandelingen en de voorgeschiedenis van de patiënt. Bij het opstellen van het plan staan vooral de doelen van de opname centraal.

10

Stap 10

Dagprogramma

Zo snel als mogelijk krijgt de patiënt intakes met de verschillende programma onderdelen, zodat hij zo snel mogelijk kan starten met een dagprogramma en er een goede dagstructuur kan worden aangeboden.  Faciliteiten waarmee het dagprogramma gevuld kan worden zijn onder andere het werken op een werkplaats, therapie,  sportactiviteiten, creatieve vakken en onderwijs.

11

Stap 11

Netwerk

ZM-patiënten behouden de toegang tot hun mobiele telefoon en internet. Zij kunnen zelf daarom makkelijk contact onderhouden met hun netwerk. Als er bezoek op de bezoeklijst wordt geplaatst, maken zij eerst kennis met de forensisch netwerkbegeleider. Daarna kunnen zij tijdens de bezoektijden langskomen in de kliniek.

12

Stap 12

Therapie

De afdelingen ‘Diagnostiek’ en ‘Psychotherapie’ zien alle patiënten na de opname. 
Vanuit deze afdelingen wordt er meegekeken welke doelen er liggen vanuit de patiënt en welke indicaties zij zien voor wat er geboden kan worden aan de patiënt.

13

Stap 13

De driemaandelijkse behandelevaluatie

Om de drie maanden vindt er een behandelevaluatie plaats. Hierin wordt stilgestaan bij hoe het de afgelopen periode is gegaan, aan welke doelen er nog gewerkt moet worden, maar ook welke doelen er inmiddels behaald zijn. Voor deze gesprekken wordt de verwijzer altijd uitgenodigd, net zoals eventuele mentoren en curatoren/wettelijke vertegenwoordigers. Het vooruitkijken is ook vast onderdeel van de evaluatie, waarbij de uitstroom centraal staat.

14

Stap 14

Risicotaxatie

Zodra het geïndiceerd is, vindt de risicotaxatie plaats. Over het algemeen wordt deze één keer afgenomen gedurende het verblijf van de patiënt. Wanneer de risicotaxatie exact plaatsvindt, verschilt per patiënt. Vaak gebeurt dit in de aanloop naar het opstarten van het verlof.

Verlof
15

Stap 15

Verlofplan

Verlof is geen harde voorwaarde om uiteindelijk te kunnen uitstromen. Wel kan het zijn dat het als doel van de patiënt is opgenomen in het behandelplan. Dit heeft ermee te maken dat het verlof veel duidelijkheid kan geven over waar iemand uiteindelijk naartoe uit kan stromen.

16

Stap 16

Verlof

In het verloftraject wordt er altijd gestart met enkel begeleid verlof. De eerste keren is de verlofbeweging een klein moment, waarop bijvoorbeeld samen met de patiënt een boodschap wordt gedaan. Naar aanleiding van hoe goed het loopt met de verloven, kunnen deze steeds verder worden opgeschaald om zo de doelen uit het behandelplan te behalen.

Einde behandeling
17

Stap 17

Einde van het verblijf

De patiënt gaat na zijn verblijf in de kliniek ofwel terug naar de verwijzer, of er wordt een vervolgtraject opgestart. De verwijzer blijft altijd verantwoordelijk voor het vervolgtraject na het verblijf in de kliniek. 

Plegen van delict, aanhouding, onderzoek en rechtszaak
1

Stap 1

Delict

Iemand pleegt een delict waar ten minste vier jaar gevangenis straf op staat. 

2

Stap 2

Arrestatie en hechtenis

De persoon in kwestie wordt gearresteerd en komt in hechtenis. Hij gaat naar Huis van Bewaring. De rechter vermoedt dat hij niet volledig toerekeningsvatbaar was. 

3

Stap 3

Pieter Baan Centrum

In het Pieter Baan Centrum wordt iemand onderzocht of er psychisch iets aan de hand is.  Het Pieter Baan Centrum geeft hierover advies aan de rechter. 

4

Stap 4

Rechtszaak

De zaak komt voor de rechter. De rechter legt een straf op, op basis van het delict en het advies van het Pieter Baan Centrum

Straf
5

Stap 5

Gevangenisstraf

Tenzij iemand volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard, gaat hij eerst naar de gevangenis om zijn gevangenisstraf uit te zitten. 

Eerdere behandelpoging(en)
6

Stap 6

Eerdere behandelpoging(en) tbs

De patiënt ondergaat één of meerdere behandelpoging(en) in een andere kliniek. De resocialisatie pogingen lukken niet. Er wordt gezocht naar een andere locatie die werkt op een andere manier. Een longcare afdeling is dan vaak de volgende stap, omdat er met meer tussenstapjes toch gewerkt wordt naar de resocialisatie.

Opname
7

Stap 7

Aanmelding

De patiënt wordt aangemeld voor overplaatsing vanaf de kliniek waar hij op dat moment verblijft. De patiënt wordt aangemeld bij de kliniek waarvan wordt verwacht dat hij daar het best de behandeling opnieuw kan oppakken. Aanmelding wordt bekeken, en waar de patiënt het beste passend is voor welke locatie. Intakegesprek wordt gedaan door de persoon van de locatie waar hij het beste zou passen, en op welke leefgroep.

8

Stap 8

Intakegesprek

Een hoofd behandeling van de kliniek gaat naar de patiënt toe voor een intake.  Hierbij wordt gekeken of er aanvullende diagnostiek moet worden gevoerd, en op wat voor afdeling iemand geplaatst kan worden. 

9

Stap 9

Kennismaking

Een groepsleider en patiënt van de kliniek gaan naar de persoon toe om kennis te maken voordat hij in de kliniek komt. 

10

Stap 10

Dag van opname

Op de eerste dag in de kliniek, wordt de patiënt rondgeleid door de kliniek en wordt er kennisgemaakt met de medewerkers en andere patiënten.  De vrijheden die de patiënt in het begin heeft, zijn per persoon verschillend.

11

Stap 11

Verloven stop gezet

Vaak hebben patiënten al een verlofstatus opgebouwd. Deze worden eerst tijdelijk gestopt, omdat de patiënt eerst moet wennen aan een nieuwe omgeving en er gekeken wordt hoe hij hiermee omgaat. Er wordt vervolgens wel weer zo snel als mogelijk toegewerkt naar het starten van verloven. 

12

Stap 12

Dagprogramma

Er wordt tijdens de eerste week gestart met de opzet van een dagprogramma. Richtlijn daarbij is het programma dat de persoon al had in de voorgaande kliniek.

13

Stap 13

Medicatie

Voor veel patiënten is medicatie al onderdeel van de behandeling vanuit de voorgaande kliniek. Hier wordt dan mee doorgegaan. Na een bepaalde periode kijkt een psychiater of de medicatie nog steeds passend is.

Behandeling
14

Stap 14

Therapie

Per patiënt is het verschillend of en hoe snel er gestart wordt met het volgen van therapie. 

15

Stap 15

Netwerk

De forensisch netwerkbegeleider neemt contact op met de patiënt wie hij allemaal op bezoek wil hebben, met als doel het opbouwen van een prosociaal netwerk. Daarna worden deze personen gescreend om te zien of het vertrouwde personen zijn. Het eerste contact van het netwerk is met de netwerkbegeleider. Het netwerk wordt ook actief betrokken bij de behandeling. 

16

Stap 16

Diagnostiek

Na drie maanden vindt er een diagnostiekbespreking plaats. Hierna wordt er een behandelplan opgesteld. Er wordt dan ook gekeken of er nog indicaties zijn om het dagprogramma en behandelaanbod van de patiënt aan te passen.

17

Stap 17

Risicotaxatie

Na drie maanden vindt er een risicotaxatie plaats. Hiermee kan worden ingeschat waar een patiënt aan toe is, of juist niet. Elk jaar, of wanneer de patiënt klaar is voor de volgende stap in de behandeling, moet de risicotaxatie opnieuw plaatsvinden. 

18

Stap 18

Behandel evaluatie

Elke drie maanden vindt er een evaluatie plaats op basis van het behandelplan.Tijdens de evaluatie wordt er gekeken hoe de periode verlopen is, aan welke subdoelen er gewerkt is en worden er subdoelen er voor de volgende periode afgesproken.

19

Stap 19

Verlengingszitting

Wanneer de verlengingszitting is, wisselt op basis van de eerdere uitspraak van de rechtbank. Dit kan om het jaar of om de twee jaar zijn. Er wordt een verlengingsadvies geschreven door de kliniek.

Verlof
20

Stap 20

Dubbel beveiligd verlof

De patiënt mag op verlof, om bijvoorbeeld een boodschap te doen. Er gaat vanuit Justitie een beveiliger, en vanuit de kliniek een medewerker mee op verlof met de patiënt.

21

Stap 21

Dubbel begeleid verlof

De patiënt mag naar buiten de kliniek om bijvoorbeeld een boodschap te doen. Er gaan twee medewerkers vanuit de kliniek mee. 

22

Stap 22

Enkel begeleid verlof

Er gaat een medewerkers vanuit de kliniek mee met de patiënt mee op verlof. Bijvoorbeeld om een boodschap te doen of om bij iemand op bezoek te gaan. 

23

Stap 23

Onbegeleid verlof

De patiënt mag zelf op verlof. Zodra onbegeleid verlof begint, kan de patiënt ook op zoek gaan naar een bijbaan, hobby activiteiten en ontspanning.

Transmuraal wonen
24

Stap 24

Transmuraal wonen

De patiënt woont in een woning van de kliniek of andere organisatie buiten de kliniek.  Er is hierbij wel begeleiding vanuit de kliniek aanwezig. 
De patiënt kan nu een fulltime baan zoeken. 

Einde behandeling
25

Stap 25

Proefverlof of voorwaardige beëindiging

Er blijft contact met de patiënt, maar hij woont niet meer in de kliniek. 

  • Bij een proefverlof valt iemand onder de verantwoordelijkheid van de kliniek, maar staat onder toezicht van de reclassering. Mocht er iets aan de hand zijn, wordt iemand terug  opgenomen in de kliniek.
  • Bij een voorwaardelijke beëindiging valt de patiënt onder de verantwoordelijkheid en toezicht van de Reclassering. Als er iets misgaat, moet de zaak weer langs de officier van Justitie 
Plegen van zedendelict
1

Stap 1

Zedendelict

Iemand pleegt een zedendelict, waarvoor hij wordt veroordeeld en klinische behandeling dient te volgen. Hier kan een gevangenisstraf aan voorafgaan, maar dat is niet altijd zo. 

Plaatsing, screening en intake
2

Stap 2

Plaatsing

DIZ (divisie Individuele Zaken) is verantwoordelijk voor de plaatsing in een kliniek. Hierbij wordt rekening gehouden met de plek in het land en het soort instelling. 

3

Stap 3

Screening

De kliniek screent de persoon in eerste instantie op basis van het dossier om te bekijken of hij hier past. Als er in het dossier onvoldoende staat om een beeld te vormen van mogelijke (contra)indicaties voor behandeling, dan wordt er extra informatie opgevraagd bij de reclassering dan wel overige betrokkene(n).

4

Stap 4

Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek wordt er dieper ingegaan met de patiënt over de motivatie en de mogelijke behandeldoelen van zijn verblijf in de kliniek. Ook wordt er een beeld gegeven van waar de patiënt terecht komt. 

5

Stap 5

Wachtlijst

Er is vaak een wachtlijst, waardoor de patiënt niet gelijk in de kliniek opgenomen kan worden.

Opname
6

Stap 6

De eerste dagen

De eerste dagen zijn vooral bedoeld om de patiënt te laten landen. Er wordt een uitgebreide rondleiding gegeven, kennisgemaakt met de leefgroep en uitgestippeld wat de komende weken tijdens de behandelingen gaat gebeuren.

Behandeling
7

Stap 7

KKB groepstherapie

Er zijn in de groepstherapie vier grote   behandelmodules, te weten: Inleidende module (Delictscenario & Mijn Positief Levensplan), Mijn Seksualiteit, Mijn Relaties en Mijn Emoties. De patiënt volgt al deze therapieën en onderdelen actief met de groepsgenoten waarbij er respectvol met elkaar om wordt gegaan. 

8

Stap 8

Dagprogramma

Zo snel als mogelijk krijgt de patiënt intakes met de verschillende programma onderdelen, zodat hij kan starten met een dagprogramma en er een goede dagstructuur kan worden aangeboden.

9

Stap 9

Netwerk

De forensisch netwerkbegeleider neemt contact op met de patiënt wie hij allemaal op bezoek wil hebben, met als doel het opbouwen van een prosociaal netwerk. Daarna worden deze personen gescreend om te zien of het vertrouwde personen zijn. Het eerste contact van het netwerk is met de netwerkbegeleider. Het netwerk wordt ook actief betrokken bij de behandeling. 

10

Stap 10

Medicatie

Zodra het nodig wordt geacht, kan een psychiater medicatie voorschrijven voor de patiënt. Als de patiënt al medicatie gebruikt, wordt hier mee doorgegaan. De psychiater zal wel bekijken wat er gebruikt wordt en of dit passend blijft voor de patiënt. 

Verlof
11

Stap 11

Verlof

verlofvrijheden komen pas na minstens 3 maanden. Er moet een risicotaxatie zijn afgenomen, die samen met een verlofaanvraag ook aan de reclassering worden voorgelegd. De eerste keer verlof is het altijd begeleid naar buiten. Daarna kan worden toegewerkt naar onbegeleid verlof. Het kan zijn dat dit samen wordt aangevraagd bij de reclassering als het gaat om een kortlopende behandeling, mits dit passend en verantwoord wordt geacht.

Einde behandeling
12

Stap 12

Einde behandeling

Gemiddeld verblijft een patiënt een half jaar tot 2 jaar in de kliniek. 
Dit kan altijd worden verlengd, als er bijvoorbeeld een risicotaxatie is geweest waaruit blijkt dat er een hoge kans op recidive is. Een eventuele verlenging moet aangevraagd worden via de Reclassering of de rechter. 
Soms kan de behandeling worden gestopt als er gedacht wordt dat het KKB-kader ontoereikend is om de risicofactoren binnen het huidige kader tot een aanvaardbaar niveau te reduceren om toe te kunnen werken naar resocialisatie. 

Nazorg
13

Stap 13

Nazorg

Na voltooiing van de KKB-behandeling is er sprake van Nazorg. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van begeleid wonen, transmuraal wonen of ambulante zorg bij de Waag.

Therapie

In de kliniek krijgen de meeste patiënten psychotherapie; individueel of in een groep. Samen kijken we met de patiënt naar zijn of haar levensloop. We doen dit om te begrijpen hoe ze zijn geworden wie ze zijn. Vervolgens leggen we dat vast in een zogenaamd cognitief profiel. In de 'delictscenarioprocedure' bespreken we met de patiënt de delicten (misdrijven) die hij of zij gepleegd heeft. Dit doen we om te onderzoeken  welke omstandigheden meespeelden toen de patiënt het delict pleegde. Ook maken we samen een positief toekomstplan en een terugvalpreventieplan.

Therapie 1
Therapie 2
Therapie 3
Therapie 4
Therapie 5
Therapie 6
Therapie 7

Wonen

In de Van der Hoeven Kliniek wonen patiënten met elkaar samen in leefgroepen. Elke groep heeft een woonkamer en keuken met eetkamer. Elke patiënt heeft een slaapkamer met daarin een bed, kast, bureau en eigen toilet- en douchevoorzieningen. Alle groepen hebben een gemengde samenstelling van mannen en vrouwen. De patiënten zijn samen verantwoordelijk voor het huishouden. Patiënten die al verder zijn in hun behandeling, kunnen in interne flats oefenen om zelfstandig te wonen. Ze zijn hier zelf verantwoordelijk voor de dagindeling en het huishouden. Als patiënten er aan toe zijn, zijn er ook woningen buiten de kliniek waar ze kunnen wonen. Dit heet transmuraal wonen.

Wonen 1
Wonen 2
Wonen 3
Wonen 4
Wonen 5
Wonen 6

Werken

Werk is een belangrijke beschermende factor voor een veilige en succesvolle terugkeer in de samenleving. Het geeft een zinvolle daginvulling en -structuur en zorgt voor inkomen. De dagelijkse leiding van de werkplaatsen is in handen van werkmeesters, die uit het bedrijfsleven komen. Het zijn vakmensen; ze zijn allemaal specialist op hun vakgebied. De werkplaatsen bieden een grote diversiteit aan werkzaamheden. Veel van onze patiënten hebben geen opleiding en daardoor vaak geen vak geleerd. In de kliniek kunnen patiënten diverse gecertificeerde (vak)opleidingen volgen waarmee ze na hun behandeling bij bedrijven aan de slag kunnen. Zo kunnen patiënten niet alleen werken aan het verminderen van de kans op recidive (opnieuw plegen van een delict), maar ook aan hun toekomst.

Werken 1
Werken 2
Werken 3
Werken 4
Werken 5
Werken 6
Werken 7

Leven

Binnen de Van der Hoeven Kliniek is naast behandeling ook ruimte voor sport en kunstvakken. Sport is bedoeld als ontspanning en om energie kwijt te raken. Binnen de kliniek kan men uiteenlopende sporten beoefenen, van voetbal tot klimmen en van badminton tot judo. Kunstvakken, zoals beeldende vakken, theater en muziek, bieden de patiënt de kans om bij zichzelf talenten te ontdekken. Dit leidt vaak tot een hobby of vrijetijdsbesteding; een belangrijke pijler bij resocialisatie, omdat een hobby of vrijetijdsbesteding belangrijke beschermende factoren zijn bij het voorkomen van recidive.

Leven 1
Leven 2
Leven 3
Leven 4
Leven 5

Veelgestelde vragen

Wat is tbs?

Tbs betekent terbeschikkingstelling. Tbs is een maatregel die een rechter kan opleggen aan mensen die gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Bij deze mensen is na onderzoek aangetoond dat zij psychiatrische problemen hebben en (mede daardoor) een ernstig misdrijf pleegden. Het gaat dan om een ‘tbs-waardig’ misdrijf waarvoor minimaal vier jaar gevangenisstraf wordt opgelegd. Ook moet er kans op herhaling bestaan.

Lees hier meer over wat tbs is

Hoe wordt de behandelduur in de tbs berekend?

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid gevangenisstraffen uit die de rechter heeft opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van gedetineerden. Het werkt met hen samen aan de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.  Hoe de behandelduur in de tbs wordt uitgerekend kun je lezen in het informatieblad van DJI.

Wat is een civielrechtelijke maatregel?

Er is sprake van een civielrechtelijke maatregel wanneer een civiele rechter bepaalt dat het voor de veiligheid van de patiënt en zijn omgeving beter is wanneer die patiënt wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze maatregel wordt opgelegd aan patiënten met een psychische stoornis, die met politie of justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. In de Van der Hoeven Kliniek verblijven deze patiënten op de locaties Oudlaan en Utrechtseweg.

Waarom worden mensen in de Van der Hoeven Kliniek behandeld?

De patiënten in de Van der Hoeven Kliniek zijn mannen en vrouwen vanaf 18 jaar met psychische stoornissen. Een groot deel van deze patiënten heeft problemen, zoals bijvoorbeeld verslaving, relationele of financiële problemen. Mede hierdoor hebben zij een ernstig delict gepleegd of zijn ze een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. Zij worden in de kliniek behandeld om de veiligheid van de maatschappij en die van henzelf te vergroten.

Heb je een vraag?

Ik heb een algemene vraag
Ik heb een vraag over verwijzingen
Ik heb een mediaverzoek
Ik heb een HR vraag

Loraine Soebhag & Jasmijn Beumer
Plaatsingsfunctionaris

030 - 275 82 56
plaatsingen@hoevenkliniek.nl

Van der Hoeven Kliniek
Afdeling Plaatsingen
Postbus 174
3500 AD Utrecht

Persvoorlichters
Sandra Eigeman 030 - 275 82 15 
Evert-Jan Pieters 030 - 275 82 55

E: pers@dfzs.nl

De Forensische Zorgspecialisten
Afdeling Communicatie
Willem Dreeslaan 2
3515GB Utrecht 

HR Frontoffice

T 030 - 275 82 23
E HR@dfzs.nl

De Forensische Zorgspecialisten
Afdeling HR
Willem Dreeslaan 2
3515GB Utrecht